تحقیق و پروژه

دانلود آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی وISI 2021

دانلود آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی وISI 2021

دانلود آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی وISI 2021

لینک دانلود محصول

 آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی وISI

 

سرفصل ها : 

انواع مقاالت علمی

– مقاالت تجربی )پژوهشی(

– مقاالت تحلیلی

– مقاالت مروری

www.fuka.ir- مقاالت گردآوری

– مقاالت یاداشت فنّی )توصیفی(

– سایر انواع مقاالت

سمینارها و همایشهای علمی

آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI

بخش های مقاالت علمی

اصول نگارش عنوان مقاالت

طریقه نگارش نام نویسندگان و affiliation آنها

نحوه تدوین چکیده یک مقاله

طریقه انتخاب واژگان کلیدی

اصول نگارش مقدمه

مبانی نظری تحقیق

نگارش بخش روش تحقیق 

1. )بیان مواد، روشهای ساخت و معرفی آزمون(

2. معرفی جامعه آماری، نوع پرسشنامه و طریقه آنالیز نتایج

3. روش تحقیق در مقاالتی که در آنها مدل ارائه شده است

نتایج تحقیق و بحث در مورد آنها

نگارش بخش نتیجهگیری

بخش تشکر و قدردانی

اصول درج فهرست منابع

انواع مقاالت علمی 

انواع مقاالت علمی را میتوان از چندین دیدگاه مختلف ارزیابی و تقسیم بندی کرد که معرفی همه آنها خسته کننده و خارج 

از حوصله میباشد. معروفترین تقسیم بندی انواع مقالات، طبقه بندی آنها بر مبنای رتبه علمی مجلهای که مقاله در آن منتشر 

شده است، میباشد. به طورکلی مجلات دارای رتبه های علمی مختلفی از جمله علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی، علمی- آموزشی 

و …. میباشد که در مجامع علمی مقاالت معتبر غالبا علمی پژوهشی و علمی ترویجی میباشند.

www.fuka.irباید دقت داشت که مراکز مختلفی نسبت به اعطای رتبه علمی به مجالت مختلف اقدام میکنند که در این میان مهمترین 

مرکز دارای صالحیت برای اعطای رتبه علمی به انواع مجالت، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است که با اعطای رتبه علمی 

پژوهشی و یا علمی ترویجی به مجالت مورد تایید، سطح کیفی مجله را تعیین مینماید. وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمی و 

همچنین دانشگاه پیامنور نیز از دیگر مراکزی هستند که با دادن رتبه علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی، به بسیاری از مجالت 

اعتبار علمی میبخشند. به منظور دریافت لیست مقاالت مورد تایید هر یک از مراکز فوق میتوان به وبسایت آنها مراجعه کرده 

و فایل حاوی نام مجالت مورد تایید را دانلود نمود.

سمینارها و همایشهای علمی 

سمینارها، همایشها، کنفرانسها، گردهماییها، سمپوزیمها و … از دیگر مواردی میباشند که مقاله نگارش یافته را میتوان 

1 برای آنها ارسال نمود. روند برگزاری همایش بدین صورت میباشد که ابتدا برگزار کننده همایش با انتشار برگه درخواست مقاله

از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان و … دعوت به عمل میآورد تا در محورهای همایش که به صورت جرئی مشخص شدهاند، نتایج 

پژوهشهای خود را ارائه نمایند. در برگه درخواست مقاله عالوه بر درج محورهای همایش، آخرین زمان مقرر برای ارسال مقاالت 

نیز درج میگردد. باید دقت داشت که دبیرخانه همایش پیش از این موعد مقرر صرفا مقاالت را جمع آوری کرده و پس آن مقاله 

دیگری را دریافت نمیکند.

بخش های مقاالت علمی 

چنانچه پیشتر نیز اشاره شد هر مقاله علمی دارای بخشهای مختلفی بوده و نگارش صحیح همه این اجزا امری ضروری و 

اجتنابناپذیر است. در این میان اجزاء مقاالت علمی در تمامی زمینههای مهندسی، علوم انسانی، پژوشکی و روانپزشکی تقریبا 

یکسان بوده و تفاوتهای موجود نیز غالبا جزئی میباشند.

بطورکلی قسمتهای مختلف مقاالت علمی دقیقا به همان ترتیبی که در نگارش مقاالت علمی ارائه میگردند، عبارتند از:

 عنوان مقاله

 نام نویسنده یا نویسندگان

 آدرس نویسندگان

 چکیده 

www.fuka.ir واژگان کلیدی

 مقدمه

 مبانی نظری تحقیق

 روش تحقیق )تجربی(

 نتایج

 بحث 

 نتیجهگیری

 تشکر و قدردانی

 فهرست منابع

طریقه نگارش نام نویسندگان و affiliation آنها 

اسامی نویسندگان و همکارانی که در نگارش مقاله شرکت داشتهاند در تمامی مقاالت بعد از عنوان و قبل از چکیده مقاله 

بیان میگردند. در مقاالت فارسی نام نویسندگان غالبا به صورت کامل نوشته شده و نگارش مخفف اسامی نوسندگان چندان رایج 

نیست. این در حالی است که در بسیاری از مقاالتی که به زبان انگلیسی منتشر میشوند ممکن است که نام نویسندگان به صورت 

خالصه شده و با استفاده از حروف اختصاری درج گردد. به عنوان مثال در صورتی که نام نویسنده سید یحیی موسوی Seyyed)

(Yahya Mousavi باشد ممکن است که پس از چاپ شدن مقاله، نام وی به شکل اختصاری یعنی به صورت S.Y.Mousavi

نگارش یابد که امر فوق بسته به فرمت نگارش مقاالت در مجالت مختلف متفاوت میباشد. با این حال بهتر است که در نسخه 

مقاله ارسالی برای مجله مورد نظر، نام نویسندگان به صورت کامل نوشته شود و در صورت نیاز به خالصه نمودن نام نویسندگان، 

کادر مجله خود نسبت به انجام امر فوق اقدام میکنند.

 

نوع فایل:Pdf

سایز :802 kB

 تعداد صفحه:50 

دانلود آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی وISI 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا