تحقیق و پروژه

دانلود عکاسی 2021

دانلود عکاسی 2021

دانلود عکاسی 2021

لینک دانلود محصول

پایان نامه رشته هنر با موضوع عکاسی

 

پایان‌ نامه‌ جهت‌ اخذ مدرك‌ كارشناسی‌

رشته‌ عكاسی‌

 

موضوع‌ نظری‌

نگاه‌ و معنا در هنر عكاسی‌

 

موضوع‌ عملی‌

عكاسی‌ ماكروفتوگرافی‌ (چشم‌ها)

 

فهرست مطالب


چكیده: پایان نامه، نگاه و معنا در هنر عكاسی شامل: پیشگفتار، مقدمه و پنج فصل با عناوین دستگاه بینایی – ژاك لكان – رولان بارت – دیدن در عكاسی – زیبایی شناسی در عكاسی می‌باشد.

در پایان نیز فهرست اعلام و فهرست منابع و مأخذ و گزارش كار عملی نیز درج شده است.

1)   هدف پژوهش: هدف نگارنده تهیه یك متن نظری در بارة نحوة دیدن و لحظة رویت عكاس در ارتباط با سوژة مقابل دوربین است. بدیهی است نظریات بارت و لكان در زمینه عكاسی و دیدن از اهمیت خاصی برخوردار است، و طرح این نظریات راهگشای معنای دیدن و عمیق دیدن در هنر عكاسی است.

2)   روش پژوهش: در این تحقیق از روشهای مختلفی ازجمله گردآوری، تحقیق كتابخانه‌ای، ترجمه و تحلیل استفاده به عمل آمده است. بدیهی است شكل تحقیق توصیفی است.

3)   نتیجة تحقیق: در بر دارندة تجربیاتی ارزنده در باب ثبت عكس، گزینش كادر عكس و نحوة عمیق دیدن جهان رودرروی دوربین عكاسی است كه برای دانشجویان عكاسی می‌تواند راهگشا باشد.

 

پیشگفتار:

رسالة مذكور دارای بحث بنیادی و نظری است. عكاسان هنگام ثبت عكسهای خود به جهان بیرون از دوربین و یا به تعبیری به جهان رودرروی دوربین از طریق اندیشة درونی و عنصر بینایی یعنی چشمها دست می یابند. هنر عكاسی هنر عینی است و در مرحله رؤیت، عكاس تصویر خود را ثبت می كند – در این فرآیند چشمها عمل نمی كند بلكه جهان،  جهان عكاس كه همان گذشته، حال و تجربیات و نحوة اندیشیدن اوست كه در سطح عكسها مؤثر است. مبنای این تحقیق نظری بر دو مسئله دستگاه بینایی و لحظة رویت و گزینش كادر و ثبت تصویر استوار است.

تحقیق شامل یك چكیده، پیشگفتار و مقدمه ای در باب عكاسی و پنج فصل تحت عنوان دستگاه بینایی و دیدن در عكاسی – خواستگاه عكاس، گزینش كادر و زیبایی شناسی عكس می باشد. در پایان یك فهرست منابع و مآخذ و یك گزارش عملی درج شده است. نگارنده خود معتقد است كه این دو مقالة نظری پیچیده، اما در عین حال مهم‌اند. نظریه ژاك لكان درباره فرآیند بینایی و نظریة رولان بارت در زمینة عكاسی همچنان برای من سنگین، اما قابل احترام است. بدیهی است می بایستی حوزة مطالعات دانشجویان عكاسی و همچنین خودم گسترش یابد تا این گونه موارد را بیشتر درك كنیم.

عنوان

صفحه

– پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1

– مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3

فصل اول – دستگاه بینایی…………………………………………………………………………………………………………….

8

فصل دوم – ژاك لكان………………………………………………………………………………………………………………….

13

1-2- لحظة رویت چگونگی دیدن از دیدگاه ژاك لكان…………………………………………………………

15

2-2- چشم – روشنایی………………………………………………………………………………………………………………….

29

فصل سوم – رولان بارت……………………………………………………………………………………………………………..

35

1-3- رویت در عكاسی از دیدگاه رولان بارت………………………………………………………………………..

38

فصل چهارم – دیدن در عكاسی………………………………………………………………………………………………….

45

1-4- خواستگاه عكاسی………………………………………………………………………………………………………………….

46

2-4- دیدن و مشاهده عكاس – هنرمند…………………………………………………………………………………

51

فصل پنجم – زیبایی شناسی در عكاسی…………………………………………………………………………………….

62

1-5- گزینش كادر………………………………………………………………………………………………………………………..

63

2-5- نحوة ارائه عكس…………………………………………………………………………………………………………………

70

3-5- نگاه و معنا…………………………………………………………………………………………………………………………….

72

فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………..

83

گزارش كار عملی………………………………………………………………………………………………………………………….

85

دانلود عکاسی 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا