تحقیق و پروژه

دانلود پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر 2021

دانلود پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر 2021

دانلود پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر 2021

لینک دانلود محصول

پروژه کارافرینی فرآیند تولید  شكر و نیشكر

 

پروژه کارافرینی فرآیند تولید  شكر و نیشكر در 99 صفحه ورد قابل ویرایش

 

مقدمه و هدف:

نیشكر از گیاهان زراعی است كه ظاهراً اهلی كردن آت برای اولین بار در جزایر اقیانوس آرام (گینه نو) اتفاق افتاد و سپس از آنجا به چین و هند برده شده است. سابقه تاریخی كشت نیشكر به هزار سال قبل از میلاد می رسد نیشكر از هند به سایر نقاط دنیا راه یافت و تا اوایل قرن هجدهم تنها محصولی بود كه در سطح تجارتی برای تولید شكر كشت می شد.

تولید شكر از اجزاء مهم اقتصادی كشاورزی بسیاری از كشورهاست در مقیاس جهانی عملكرد قند چغندر و قند نیشكر در واحد سطح تقریباً مساوی است.

سابقة تولید نیشكر در ایران به سال 600 میلادی می رسد در این زمان شكر تصفیه شده از نیشكر تولید می شده. ظاهراً تولید نیشكر در خوزستان اهمیت داشته است زیرا كلمه خوز به معنی نیشكر است به هر حال اولین تلاش وسیع برای تولید آزمایشی نیشكر در سال 1329 در خوزستان انجام گردید. (3)

اكنون صنعت قندسازی كاملاً استقرار یافته مهذا پژوهشگران تحقیقات زیادی درباره تحول این صنعت آن هم با توجه به تكنیك های كاملاً مدرن با توجه به شرایط سخت كه به این صنعت تحمیل شده است اشتغال به كار دارند.

هدفهای كنونی این پژوهشگران و محققان را می توان به شرح زیر خلاصه كرد.

1-   استخراج حداكثر ممكن قند از نیشكر

2-  شكر با كیفیتی تولید گردد كه جوابگوی خواسته های مصرف كنندگان باشد. بسیار از این مصرف كنندگان شرایط بسیار سختی را برای كیفیت شكر قائل شده اند.

3-  شكر را هر چقدر ممكن است با قیمت كمتری به بازار عرضه نمایند یا به عبارت دیگر استفاده از تجهیزات پیشرفته و كاهش ضایعات در كلیه مراحل تولید شكر. (10)

همچنین توجه به مسائلی مانند كاهش مصرف انرژی و حداقل آلودگی محیط زیست. (8)

از جمله مسائلی كه كارخانجات نیشكری با آن دست به گریبان هستند ضایعات ناشی از فعالیت میكروارگانیزم ها می باشد. میكروارگانیزم ها قادرند تحت شرایط مناسب و در مراحل مختلف مانند آتش زدن. حمل نی . آسیاب و سایر مراحل تولید شكر در كارخانه به روش های گوناگون همانند تجزیه ساكاروز، تولید قند معكوس، تولید اسید، تولید مواد صمغی مثل دكستران لوان ضایعات جبران ناپذیری وارد كند. (10)

دكستران از جمله موادی است كه توسط باكتری به نام لوكونوستوك مزنتروییدس تولید می شود كه در صورت توقف نی در مرحله برداشت. حمل و یا توقف شربتها و آلودگی آسیاب ها این باكتری وارد عمل شده و منجر به تولید دكستران و اسید می گردد كه از جمله خسارات وارده را می توان 1- افزایش ضایعات نامعلوم در شربت ناشی از تشكیل دكستران كه بر طبق نظر كلارك میزان ضایعات را می توان در جدول زیر نمایش داد. (24)

 

فهرست مطالب

مقدمه و هدف

1-  كلیات

1-1-  تولید شكر و نیشكر در جهان ………………………………………………………9

1-2- تولید شكر و نیشكر در ایران ……………………………………………………….10

1-2-1-  نیشكر كاری در ایران …………………………………………………………….10

1-2-2-  تولید شكر نیشكری در ایران ………………………………………………….11

1-3-  نیشكر كاری در خوزستان ………………………………………………………….12

1-4-  كشت و صنعت كارون …………………………………………………………….14

2- تركیب شیمیایی نیشكر

2-1-  مواد آلی غیر از ساكاروز ………………………………………………………….19

2-2-  اسید های آلی ……………………………………………………………………….20

2-3-  تركیبات غیر آلی ……………………………………………………………………20

2-4-  تركیبات ازت دار …………………………………………………………………..20

3-  فرایند تولید شكر از نیشكر

مقدمه

3-1-  برداشت نیشكر …………………………………………………………………….21

3-1-1-  مواد زائد همراه نی ……………………………………………………………23

3-2-  آماده سازی نی ………………………………………………………………….24-25

3-2-1-  شستشوی نی …………………………………………………………………..25

3-2-2-  خرد كردن نی ………………………………………………………………….25

3-3-  عصاره گیری ……………………………………………………………………….26

3-4- زلال كردن……………………………………………………………………………….26

3-5- صافی های خلاء……………………………………………………………………….27

3-6- تبخیر كننده ها………………………………………………………………………….27

3-7- تبلور …………………………………………………………………………………….27

3-8- سانتریفوژ ……………………………………………………………………………….27

4- تركیبات شربت نیشكر …………………………………………………………………..28

4-1- پلی ساكاریدها …………………………………………………………………………28

4-1-1- لوان ……………………………………………………………………………………29

4-1-2- پكتین …………………………………………………………………………………29

4-1-3- سلولزان ………………………………………………………………………………29

4-1-4 نشاسته …………………………………………………………………………………29

4-1-5- دكستران …………………………………………………………………………….31

4-1-5-1- مشخصات فیزیكی شیمیایی دكستران…………………………………….31

4-1-5-2- تولید دكستران……………………………………………………………………33

5 مشخصات جنس لوكونوستوك …………………………………………………………..34

6 میكربهای موجود در كارخانه قند ……………………………………………………….35

6-1- میكروارگانیسم های نیشكر ………………………………………………………….35

6-2- سالم سازی آسیاب ها ………………………………………………………………..37

7- روش های سریع اندازه گیری دكستران………………………………………………38

8-  پلی ساكاریدهای نیشكر………………………………………………………………..39

8-1- صمغ درنی ترش……………………………………………………………………….41

8-2- پلی ساكاریدهای بخش تصفیه …………………………………………………….44

9- ضایعات ناشی از دكستران ………………………………………………………………45

9-1- ضایعات نامعلوم ……………………………………………………………………….45

9-2- تداخل در اندازه گیری درصد قند …………………………………………………46

9-3- مشكلات ناشی از دكستران در تصفیه و تولید شكر خام ………………….46

9-3-1 اثر بر شربت زلال كنندها …………………………………………………………46

9-3-2- اثر دكستران بر صاف شدن …………………………………………………….47

9-3-3- اثر دكستران بر ناروانی ………………………………………………………….47

9-4- اثر بر بلورهای ساكاروز…………………………………………………………….49

9-4-1- اثر بر سرعت رشد بلورها ……………………………………………………..49

9-4-2 اثر بر شكل بلورها ………………………………………………………………..49

9-5- اثر بر ظرفیت كارخانه ……………………………………………………………..53

9-6- اثر بر خلوص ملاس نهایی ………………………………………………………54

مواد و روشها

2-1- اثر روش های برداشت بر روی سرعت تشكیل دكستران …………………54

2-1-1- نمونه برداری …………………………………………………………………….55

2-1-2- آزمایشهای مربوط به نی ………………………………………………………55

2-1-2-1- تعیین ماده خشك …………………………………………………………..56

2-1-2-2- تعیین درصد قند (پلاریمتری)…………………………………………….56

2-1-2-3- درجه خلوص ……………………………………………………………….57

2-1-2-4- تعیین قند معكوس ………………………………………………………….57

2-1-2-5- اندازه گیری دكستران ………………………………………………………58

2-2- آزمایشهای مربوط به شربت ……………………………………………………..64

2-3- اثر دكستران بر انحراف پلاریزاسیون …………………………………………..65

2-4- اثر استات سرب بر حذف دكستران ………………………………………………65

2-5- اثر فرمالین …………………………………………………………………………….66

2-6- روش های آماری ……………………………………………………………………66

2-6-1- روش های تجزیه واریانس …………………………………………………….66

2-6-2- رگرسیون ………………………………………………………………………….66

نتایج و بحث

3-1- آزمایشهای نیشكر …………………………………………………………………..67

3-1-1- آزمایش قند ……………………………………………………………………….67

3-1-2- آزمایش درجه خلوص ………………………………………………………….67

3-1-3- آزمایش PH ……………………………………………………………………..68

3-1-4- آزمایش نسبت كیفیت راندمان تولید و شكرخام …………………………69

3-1-5- آزمایش دكستران ……………………………………………………………….69

3-1-6- آزمایش قند معكوس ………………………………………………………….69

3-2- آزمایشهای شربت …………………………………………………………………74

3-2-1- آزمایشهای قند معكوس……………………………………………………….74

3-2-1- آزمایش دكستران ………………………………………………………………74

3-3- آزمایش اثر دكستران بر انحراف پلایمتری …………………………………..80

3-4- آزمایش اثر فرمالین ………………………………………………………………82

3-5- آزمایش اثر استات سرب بر حذف دكستران ……………………………….83

4-  ضمیمه …………………………………………………………………………………84

5-  منابع مورد استفاده …………………………………………………………………..92

 

جدول 1: ضایعات قندی بر اساس دكستران موجود در شكر خام (24)

اسید

فروكتوز

ضایعات قندی

 

درصد

شكر (lbt)

شكر (lb/t)

% دكستران

07/0

2/2

4/4

05/0

14/0

4/4

8/8

1/0

7/0

22

44

5/0

 

دانلود پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا