توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی بازاریابی سیاسی در 29 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

بازاریابی سیاسی چیست

تبارشناسی بازاریابی سیاسی

اهداف بازاریابی سیاسی

بازاریابی سیاسی و بازاریابی تجاری

ابزارهای بازاریابی سیاسی

شباهت های بازاریابی کسب و کار و بازاریابی سیاسی

تفاوت های بازاریابی سیاسی و بازاریابی کسب و کار

 

بخشی از متن

مقدمه

بازاریابی سیاسی یک واحد سازمانی برای ارتباطات سیاسی و یا مجموعه ای از فراینـدهای ایجاد و برقراری رابطه و ارایه ارزش به رای دهندگان را در بر می گیرد که به دنبال مدیریت رابطه به نحوی هستند که هم برای سازمان و هم برای ذینفعان آن سودمند باشد.

بازاریابی در گذشته بیشتر برای مبادلات تجاری و فروش بهتر کالاها استفاده می شد اما امروزه بازاریابی سیاسی وارد عرصه نوینی از مبادلات ایده بنیاد شده است که می تواند به مدیریت جامعه مشتریان یک ایده و مفهوم بپردازد.

طرح این موضوع درسیاست خارجی و فعالیت های بین المللی کشورها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اینکه یک کشور به عنوان یک بازیگر عامل چگونه به بسط و توسعه حوزه قدرت خود مبادرت می کند و در این راستا از چه مهارت ها و ابزارهای استفاده می کند قابل مطالعه و بررسی است.

بازاریابی سیاسی چیست

در نظام های سیاسی رقابت میان بازیگران سیاست با هدف دستیـابی به قـدرت و یـا اثرگذاری بر تصمیمات درون حزبـی تـا حـد زیـادی بـه نحـوه بازاریـابی آنهـا از خـود و فعالیت های سیاسی، عمومی و اجتماعی شان در برابر افکار عمومی بستگی دارد.

باید توجه داشت که در سیاست و به خصوص در نظام های مردم سالارانه، بـزرگ تـرین مشـکل عـدم اطمینان محیطی است که خود متأثر از پیچیدگی زیاد عناصر متعدد محیط سیاسی اسـت. از این رو، بدون ارزیابی موقعیت خود، احتمال موفقیت یا شکست در دستیـابی بـه اهـداف موردنظر و بهترین راهبرد برای انتخاب شدن در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.

بازاریابی سیاسی ابزارهای کارآمدی برای غلبه بر ایـن مشـکلات در اختیـار سـازمان هـای سیاسی و کاندیداها قرار می دهد و با بهره گیری از چهارچوب منسجم بازاریابی و با تعدیل مفاهیم اصلی بازاریابی تجاری، به نحوی که در محیط های سیاسی و برای احزاب یـا افـراد سیاسی قابل کاربرد باشد، کمک بزرگی به فعالیت های ترویجی و تبلیغی سیاسی که پیش از این با استفاده از اندیشه ها و تاکتیک های سنتی علوم سیاسی انجام می شد، می کند.

برای بازاریابی سیاسی که در معنای کلی متـرادف بـا بـه کـارگیری اثـربخش بازاریـابی تجاری در فرایندهای سیاسی است، در طول دو دهه اخیر تعاریف بسیاری ارایه شده است. این مجموعه تعاریف را نمی توان از سیر تحول خود بازاریابی تجاری جدا دانسـت.

تـا دو دهه پیش، تعاریف بازاریابی تنها بر آمیخته بازاریابی متمرکـز بـود: «فراینـد برنامـه ریـزی و اجرای قیمت گذاری، ترفیع، ترویج و توزیع عقاید، کالاها و خدمات برای ایجـاد مبـادلاتی که اهداف فردی و سازمانی را برآورده سازد.»

اما در سال های اخیـر ایـن تعریـف تغییرات زیادی پذیرفته است. هاگز و دان دو صاحبنظر در ایـن حـوزه در تـلاش جهـت ارایه تعریف جامعی از بازاریابی سیاسی، تمامی تعاریف اصلی ارایه شده در این خصـوص را از ابتدای دهه 1990 را بررسی نمـوده انـد .

هاگز و دان با ترکیب این تعاریف، تعریف جامعی ارایه داده اند کـه مـی توان آن را بـه عنوان آخرین و جـامع تـرین تعریـف بازاریـابی سیاسـی پـذیرفت.

«بازاریابی سیاسی یک واحد سازمانی برای ارتباطات سیاسی و یا مجموعه ای از فراینـدهای ایجاد و برقراری رابطه و ارایه ارزش به رای دهندگان را در بر می گیرد که به دنبال مدیریت رابطه به نحوی هستند که هم برای سازمان و هم برای ذینفعان آن سودمند باشد.»

و …